Adatvédelmi szabályzat

Kik is vagyunk

A K and K Gastro Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1173 Budapest, Vadkacsa utca 57.; cégjegyzékszám: 01-09-406132; adószám: 32090701-2-42, elektronikus elérhetőség: [email protected]; telefonszám: 06 30 406 9610; honlap címe: www.barkarestaurant.hu (a továbbiakban: honlap); a továbbiakban: Adatkezelő) a vonatkozó, személyes adatok védelmét meghatározó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban az alábbiakban tájékoztatja a szolgáltatásait igénybe vevőket az általa alkalmazott adatkezelésről.

Adatkezelő bemutatás

Suggested text:  Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére és mindig gondoskodik a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításáról, amelynek egyik alapvető követelménye az adatok kezelésével kapcsolatos megfelelő tájékoztatás nyújtása. Az aktuális Adatkezelési Tájékoztató információkat tartalmaz az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása során végzett adatkezelésről, beleértve azok forrását, körét, az adatkezelés jogalapját, célját és időtartamát, valamint a személyes adatokkal kapcsolatos jogokat és azokkal kapcsolatos választási lehetőségeket. Emellett tartalmazza azokat az elérhetőségeket is, amelyeken az Érintett választ kaphat az Adatkezelő adatvédelmi folyamataival kapcsolatos kérdéseire.

Az Adatkezelő az adatkezelési folyamatok könnyebb áttekintése érdekében összefoglaló táblázatokat tesz közzé az alábbi adatkezelési folyamatokról. A teljes Adatkezelési Tájékoztató részletes tájékoztatást nyújt az érintett számára a személyes adatkezeléssel kapcsolatosan.

Rendezvények lebonyolításával és éttermi vendéglátással kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó megrendelések teljesítésével kapcsolatos adatkezelés összefoglalása
Adatkezelés célja Rendezvények lebonyolításával és éttermi vendéglátással kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó megrendelések teljesítése
Adatkezelés jogalapja Adatkezelő és az Érintett közötti szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]
Kezelt adatok köre Érintett vezetékneve; Érintett keresztneve; Érintett e-mail címe; Érintett telefonszáma;
Adatkezelés időtartama Szolgáltatások teljesítésének teljes időtartama és azt követő fogyasztóvédelmi, valamint általános polgári jogi igények érvényesíthetőségének ideje (öt év)
Adatfeldolgozók Sybell Informatika Kft. (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7./b. II. em. 206) adatfeldolgozás célja: informatikai háttér biztosítása
Asztalfoglalásokkal kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelés célja Éttermi vendéglátással kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó megrendelések teljesítése
Adatkezelés jogalapja Adatkezelő és az Érintett közötti szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]
Kezelt adatok köre Érintett vezetékneve; Érintett keresztneve; Érintett e-mail címe; Érintett telefonszáma; az asztalfoglalás időpontja, vendégek száma
Adatkezelés időtartama Szolgáltatás teljesítésének teljes időtartama; a szolgáltatás teljesítésének elmaradása esetén azt asztalfoglalási időpont eltelte; az asztalfoglalás lemondása esetén a lemondás időpontja
Adatfeldolgozók – Sybell Informatika Kft. (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7./b. II. em. 206)

adatfeldolgozás célja: informatikai háttér biztosítása

Adatkezelő hírleveleinek küldésével kapcsolatos adatkezelésének összefoglalása
Adatkezelés célja Hírlevél küldése a Adatkezelő akcióiról, ajánlatairól, új termékek elérhetőségéről, új szolgáltatások igénybevételének lehetőségéről történő tájékoztatás érdekében, valamint az Adatkezelő tevékenysége népszerűsítése céljából.
Adatkezelés jogalapja Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés]; a hozzájárulás bármikor visszavonható
Kezelt adatok köre Érintett neve; e-mail címe.
Adatkezelés időtartama Érintett hozzájárulásának visszavonásáig
Adatfeldolgozók – The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, USA)

adatfeldolgozás célja: reklám célú adatkezelés – hírlevelek kiküldése

Érintettek

Adatkezelő által végzett, személyes adatok kezelésével kapcsolatos folyamatok által érintettek közé tartoznak

 • az Adatkezelő rendezvények lebonyolításával és éttermi vendéglátással kapcsolatos szolgáltatásait igénybe vevő természetesen személyek
 • az Adatkezelő éttermi vendéglátással kapcsolatos szolgáltatásaira vonatkozóan asztalt foglaló természetesen személyek
 • az Adatkezelő termékét megrendelők;
 • a hírlevélre feliratkozók;
 • az Adatkezelő által alkalmazott sütik címzettjei;
 • az Adatkezelővel kapcsolatot tartók;
 • az Adatkezelő részére panaszt benyújtók

(a továbbiakban együtt: Érintett).

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Érintettől

 • a szolgáltatás megrendelése, illetve a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése;
 • az internetes vagy telefonos asztalfoglalás;
 • a hírlevélre feliratkozása;
 • sütik alkalmazásának elfogadása,
 • a kapcsolattartásra irányuló megkeresés;
 • a panasza benyújtása

során kapja meg.

Adatkezelés jogalapja, célja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő szolgáltatások teljesítése céljából az Érintett vezetéknevét, keresztnevét, email címét és telefonszámát kezeli. Az Adatkezelő e célból kezelt adatokat az általa az Érintett irányában nyújtott szolgáltatás teljes időtartama alatt és azt követően a fogyasztóvédelmi, valamint általános polgári jogi igények érvényesíthetőségi idő tekintetében öt évig kezeli. Az Adatkezelő az asztalfoglalással kapcsolatosan kezelt adatok, az adatkezelés jogalapja és időtartama. Adatkezelő az Érintett által asztalfoglalás teljesítése céljából megvalósított adatkezelésének jogalapja az Adatkezelő és az Érintett között létrejött szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]. Az Adatkezelő szolgáltatások teljesítése céljából az Érintett vezetéknevét, keresztnevét; e-mail címét; telefonszámát; az asztalfoglalás időpontját, vendégek számát kezeli.

Az Adatkezelő e célból kezelt adatokat foglalás teljesítésének teljes időtartamának végéig; a a foglalás teljesítésének elmaradása esetén azt asztalfoglalási időpont elteltéig; az asztalfoglalás lemondása esetén a lemondás időpontjáig.

Hírlevélküldés céljából kezelt adatok

Az Adatkezelő személyre szabott akciókról, ajánlatokról, új termékek elérhetőségéről, új szolgáltatások igénybevételének lehetőségéről történő tájékoztatás, valamint az Adatkezelő tevékenysége népszerűsítése céljából hírlevelet küldenek. Ezen adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont; a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés is]. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Adatkezelő ezen adatkezelése keretében az alábbi adatokat kezeli: Érintett neve, e-mail címe. Az Adatkezelő az adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, azt követően törli.

A hozzájárulás bármikor ingyenesen visszavonható, a hírlevélről az Érintett bármikor leiratkozhat, melyről Adatkezelő külön tájékoztatást nyújt valamennyi hírlevélben. Kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatok, az adatkezelés jogalapja és időtartama Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolatfelvétel, ennek keretében az Érintett az Adatkezelő tevékenységével vagy más okból írásban vagy elektronikus úton nem panasznak minősülő kérdés feltevési lehetőség biztosítása, valamint az Adatkezelő általi válasz biztosítása céljából megvalósított adatkezelésjogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Adatkezelő ennek keretében az alábbi adatokat kezeli:az Érintett által az üzenetében előadott személyes adatok, adott esetben az Érintett neve; e-mail címe; telefonszáma Adatkezelő a kezelt adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a hozzájárulás visszavonás hiányában az Adatkezelő szolgáltatásának nyújtását követően az általános polgári jogi igények elévülésének általános ideje alapján öt évig kezeli.

Adatfeldolgozás

A szolgáltatásnyújtás teljesítése érdekében szükségesen igénybe vett, Adatkezelő szerződött partnerei közé tartozó adatfeldolgozók, akik által az Érintett adatai feldolgozásra kerülnek:The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, Georgia 30308, USA)A The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp a GDPR 46 cikk (2) bekezdés c) pontja alapán általános adatvédelmi kikötések alkalmazásával megfelelő garanciákat biztosít a személyes adatok továbbításához.adatfeldolgozás célja: reklám célú adatkezelés – hírlevelek kiküldéseSybell Informatika Kft. (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7./b. II. em. 206)adatfeldolgozás célja: informatikai háttér biztosítása

Adatbiztonság

Az adatkezelési időtartam lejártakor az Adatkezelő törli az Érintett adatait.

Adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden intézkedést megtesz a Érintett magánszférájának védelme, a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás, azaz annak érdekében, hogy az Érintettek személyes adatai a jogszabályoknak megfelelő védelemben részesüljenek.

Az Adatkezelő az adatbiztonság követelményének megtartásához szükséges intézkedések körében számítógépes adatbázisban, automatikus és manuális módon kezeli az Érintett adatait és intézkedett arról, hogy az Érintett adatainak kezelése zárt, és minden esetben jelszóval védett rendszerben, merevlemezre mentve történjen és e rendszereket csak a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, az ahhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben használják az adatok megismerésére jogosultak.

A számítógépes rendszerek tűzfallal és megfelelő vírusvédelemmel vannak ellátva.

Adatkezelő elvégzi a rendszer műszaki ellenőrzését és hiba észlelése vagy jelzése esetén intézkedik.

Adatkezelő biztosítja, hogy az adatokhoz hozzáférésére jogosultak teljeskörű, adatvédelmi szabályokról történő tájékoztatását. Adatbiztonsági garanciaként Adatkezelő vezetői tisztségviselőit és munkavállalóit titoktartási kötelezettség és jogi felelősség terheli az e tevékenységük során megismert személyes adatok tekintetében.

A honlapra látogatók, valamint az Érintett számítógépének használatával az Adatkezelő részére hozzáférhetővé váló információk és hálózati azonosítói (IP cím) a honlap látogatottsági adatainak generálása, valamint az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. A hálózati azonosítókat az Adatkezelő nem köti semmilyen olyan más adathoz, amely alapján a honlapra látogató, vagy az Érintett személye azonosítható lenne. A honlap látogatásával egyidejűleg jelen Adatkezelési Tájékoztatóban rögzítetteken túl egyéb sütik, illetve webbug-ok letöltésére nem kerül sor.

Az Adatkezelő részéről a kezelt adatok megismerésére jogosultak köre az adott adatkezelési cél eléréséhez legszükségesebb körre korlátozódik és csak azoknak van hozzáférési joga, akinek a munkakörének ellátásához ehhez szükség van.

Sütik

Amikor meglátogatja a honlapot, az Érintett számítógépe sütiket tárol. A sütik kisméretű szövegfájlok, amelyeket a böngészője tárol az Érintett eszközén bizonyos információk mentése érdekében. Amikor az Érintett a következő alkalommal ugyanazon eszköz igénybevételével látogatja meg honlapot, a sütikben mentett információ vagy a honlapra („Első Fél sütije”) került továbbításra vagy egy másik olyan honlapra, amelyhez a süti tartozik („Harmadik Fél sütije”).

A mentett és visszaküldött információn keresztül a honlap felismeri, hogy az Érintett korábban már belépett oda és meglátogatta azt az eszközön használt böngészővel. Ezt az információt arra használja az Adatkezelő, hogy a honlapot az Érintett preferenciáival összhangban optimális módon tervezze és jelenítse meg. Ebben a vonatkozásban kizárólag maga a süti kerül azonosításra az Érintett eszközén. Ezen a mértéken túl az Érintett személyes adatait csak a kifejezett hozzájárulásával, vagy abban az esetben menti az Adatkezelő, ha az feltétlenül szükséges az Érintett részére felkínált és az Érintett által elért szolgáltatás használatához.

Adatkezelő sütik alkalmazása, azaz a honlapon nyújtott szolgáltatásainak az Érintett igényeihez igazítása céljából megvalósított adatkezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. Az Érintett hozzájárulását igénylő sütik a Reklám sütik.

Érintett a sütik alkalmazásához adott hozzájárulását a honlapon az adott süti jelölő négyzetére kattintással adhatja meg. Az Érintett általi hozzájárulást nem igénylő sütikről Adatkezelő az alábbiakban tájékoztatást nyújt.

A honlap a sütik alábbi típusait használja, amely sütik terjedelmére és funkciójára vonatkozó magyarázat alább található:

 • Feltétlenül szükséges sütik
 • Funkció és Teljesítmény sütik
 • Hozzájáruláson alapuló sütik

A honlap az alábbi sütiket használja:

           
           
           
           
           
           

 

Feltétlenül szükséges sütik

A feltétlenül szükséges sütik olyan funkciókat biztosítanak, amelyek nélkül a honlap nem használható rendeltetésszerűen. Ezen sütiket kizárólag az Adatkezelő használja, ezért ezek az Első Fél sütijei. Ez azt jelenti, hogy a sütikben tárolt valamennyi információ visszakerül a honlapra.

A feltétlenül szükséges sütik például arra szolgálnak, hogy Érintett, mint regisztrált felhasználó mindig bejelentkezve maradjon, amikor a honlap különböző aloldalaira belép, és így ne kelljen minden alkalommal újra beírnia a belépési adatait egy új oldalra történő belépéskor.

A feltétlenül szükséges sütik használata a honlapon az Érintett hozzájárulása nélkül lehetséges. A feltétlenül szükséges sütik ezért egyénileg nem aktiválhatók és deaktiválhatók. Az Érintett ugyanakkor bármikor kikapcsolhatja a sütiket a böngészőjében

Jogalap: GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont.

hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a hozzájárulás visszavonás hiányában az Adatkezelő szolgáltatásának nyújtását követően az általános polgári jogi igények elévülésének általános ideje alapján öt évig kezeli.

Google Analytics

A honlap Google Analytics-et, a Google Inc. („Google”) webes elemző szolgáltatását használja. Ennek során a Google Analytics a süti egy meghatározott formáját használja, amelyet az Érintett számítógépe tárol, és amely lehetővé teszi a honlap Érintett által történő használatának elemzését. A süti által a honlap Érintett általi használatáról létrehozott információt általában egy, az Egyesült Államokban található Google szerverre továbbítják, majd ott tárolják.

A honlap a Google Analytics-et használja a felhasználói azonosítón keresztül megvalósuló látogatóáramlás eszköztől független elemzésére is. Az Érintett által történő használat különböző eszközök közötti követését kikapcsolhatja a Google fiókjában az „Információim”, „Személyes információk” alatt.

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

Adatkezelő hirdetéseinek külső szolgáltatók általi megjelenítése

Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók – így a Google is – megjelenítik különböző weboldalokon. Az Adatkezelő és a külső szolgáltatók, például a Google, saját sütiket (például a Google Analytics sütijeit) és harmadik féltől származó sütiket (például a DoubleClick sütiket) használnak együttesen a felhasználók által a webhelyen tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont